Výroba / technologie | 17. 10. 2019

Kvalita v časech krize personálních kapacit

Míra nezaměstnanosti dosahuje stále nových rekordních nejnižších hodnot a dokonce i překračuje minimum dané podílem lidí, kteří práci nehledají. Zároveň mzdy prudce rostou, taženy platy ve státní správě, jejichž růst je zcela odtržen od reality a neodpovídá výkonu národního hospodářství.

Podniky v automobilovém průmyslu jsou v důsledku těchto dvou trendů vystaveny silnému tlaku v personální oblasti. Přestože mzdy rostou, úroveň dostupných volných personálních kapacit se stále snižuje a kvalifikovaných pracovníků je čím dál větší nedostatek. Podniky jsou tak nuceny s vysokými náklady najímat pracovníky, jejichž kvalifikace neodpovídá jejich pozici a tento trend se časem propaguje do vyšších úrovní podnikové hierarchie. Výsledkem pak je vysoká fluktuace zaměstnanců. Firmy často čelí situaci, kdy zaměstnanec skončí dříve, než ho na daný proces dokážou dostatečně zaučit.

V oblasti kontroly kvality tento aktuální stav nabývá ještě většího významu. Stabilita a zkušenosti pracovníků v oblasti kontroly kvality jsou významným prvkem pro dosažení předpokládaných cílů, tedy nulové chybovosti a naplnění odvolávek zákazníka. Jak toto nelehké období řeší firma FLEXIMA se dozvíme z úst ředitele firmy pana Bartoše: “Naše společnost působí na trhu kontroly kvality již více než 20 let. Domnívám se, že aktuální situace je z hlediska lidských zdrojů nejhorší za celou dobu existence firmy FLEXIMA. Abychom i nadále byli schopni garantovat našim zákazníkům 100% výsledky, zavedli jsme v rámci inovací prvek z oblasti průmyslu 4.0, resp. kontroly kvality 4.0, který nese název Amdax.

Na základě předchozí dlouholeté spolupráce firmy Flexima s českou softwarovou firmou Lastware vznikl produkt Amdax, který si klade za cíl zlepšit fungování manuální kontroly dílů v automobilovém průmyslu s využitím moderních technologií. Kontrolor je při práci vybaven čtečkou čárových kódů se speciální aplikací, která ho vede jednotlivými kroky pracovního postupu kontroly dílu. Kontrolor skenuje čárové kódy, odpovídá na otázky aplikace a potvrzuje provedení každého kroku kontroly. Aplikace nakonec vyhodnotí, zda je díl OK nebo NOK, a zaznamená veškerá data o kontrole.

Systém Amdax má podrobná data o práci kontrolorů a poskytuje tak vedoucím pracovníkům přehledný reporting o využití pracovní doby, nejen zahájení a ukončení směn, ale i kdy měl kontrolor přestávku a kdy reálně pracoval včetně rychlosti práce, tj. počtu kontrol za minutu. Všechna data jsou přitom aktuální, nedochází k žádným prodlevám, takže je možné sledovat práci kontrolorů v reálném čase.

Tím, že vede kontrolora jednotlivými kroky pracovního postupu kontroly, aplikace zajišťuje, že všichni kontroloři provádějí stejné kroky pracovního postupu kontroly ve stejném pořadí a že žádný krok neopomenou vykonat. Zejména u složitých kontrol, které mají hodně kritérií, nebo kde se kritéria liší pro různé varianty dílů, je to významná pomoc při zajištění správnosti kontroly. Umožňuje to nasadit i na složité kontroly pracovníky s nižší kvalifikací.

V případě reklamace systém umožňuje dohledat příslušnou kontrolu dílu (tracing) a veškeré relevantní údaje, včetně např. kdy a kdo kontrolu provedl, jaká byla požadovaná konfigurace, všechny vady a opravy, poznámku kontrolora i pořízenou fotodokumentaci. Data pořízená do systému při kontrole již následně nelze v systému měnit, jsou tedy důvěryhodným a průkazným zdrojem údajů pro řešení reklamací.

Podniky v automobilovém průmyslu dnes stojí před celou řadou výzev plynoucích ze změn na trhu práce. Využití moderních technologií je cestou, jak tyto výzvy úspěšně překonat a dokonce je obrátit ve vlastní prospěch. V oboru kontroly kvality přináší produkt Amdax vyšší kvalitu odvedené práce při současném snížení nároků na kvalifikaci pracovníků. Zároveň umožňuje zamezit typickým personálním problémům s docházkou a pracovní morálkou díky neobvykle detailním informacím získaným z procesu kontroly.

Aplikace pro kontrolu kvality Amdax

Přínosy

Zabraňte reklamacím

Na základě načtených čárových kódů dokáže aplikace automaticky a bezchybně vyhodnotit správnost montáže. Aplikace zajistí, že pracovník provede všechny kroky kontroly dílu.

Získejte rozhodné údaje pro řešení reklamací

Podle sériového čísla dílu snadno zjistíte kdy a kdo ho kontroloval, jaká byla objednaná i skutečná konfigurace, výsledek kontroly (OK / NOK), všechny vady, opravy, poznámky i fotodokumentaci.

Online reporting třídění

Systém poskytuje úplný reporting třídění včetně statistických údajů, a to online z právě aktuálních dat.

Evidence docházky a kontrola fakturace

Systém poskytuje podklady pro výpočet mezd kontrolorů a podklady pro fakturaci podle hodin i podle počtu kusů.

Řešení

Čtečka pro kontrolory:

 • Robustní průmyslový počítač do ruky
 • ƒƒLaserová čtečka čárových kódů a 2D kódů
 • Fyzická numerická klávesnice, lze ovládat i v rukavicích
 • ƒƒKamera pro pořizování fotodokumentace

Mobilní aplikace pro kontrolory:

 • Rozpozná požadovanou konfiguraci dílu z čárového kódu, 2D kódu, NFC tagu nebo načtením z Vašeho systému na základě sériového čísla dílu.
 • ƒƒVede pracovníka všemi kroky kontroly dílu.
 • ƒƒZjistí skutečnou konfiguraci z načtených kódů a ze vstupů pracovníka.
 • Automaticky vyhodnotí, zda je díl OK nebo NOK.

Webová aplikace pro správu a reporting:

 • Správa pracovníků a jejich práv a projektů
 • ƒƒTracing: dohledání detailních údajů o kontrolovaných dílech
 • Sestava směny: přehled směn na projektu, počet hodin a kontrol OK a NOK, detailní přehled NOK kontrol včetně důvodu
 • Sestava mzdy: odpracované hodiny pracovníků, příplatky, přestávky, prostoje
 • ƒƒSestava třídění: hodiny, kontroly OK a NOK, počty kontrol podle typu vady, výpočet ppm
 • ƒƒSestava fakturace: počty hodin a kontrol za jednotlivé projekty

Více informací: www.amdax.cz


www.flexima.cz

FLEXIMA je česká firma, která již více než 20 let pomáhá zákazníkům v automobilovém průmyslu zajistit kvalitu ve výrobě. Většinu činnosti představuje vizuální kontrola dílů na základě dohodnutých kritérií, s významným podílem komplexních kontrol a vysokým počtem složitých kritérií. Provádíme rovněž přesné opravy a reworky dílů, měření komunálními měřidly.